Financujete bydlení? Hypotékomat nabízí opravdu výjimečné hypotéky! Přesvědčte se sami!

Aktuální nabídka hypotéky:

Výše: od 0.3 miliónů Kč
Celková částka, kterou můžete získat.

LTV: až 95 % ceny
Maximální podíl banky na celkové částce.

Úrok: 2.09 % (5 let fixace)
Procento z celkové částky, které náleží bance.


Průměrný úrok dle FINCENTRUM HYPOINDEX je 2,51 %. Zdroj: Hypoindex.cz (6/2018)

Nevyhovuje vám nabídka? Napište nám svou představu.

Zadat rychložádost

I. O firmě

Společnost NetFunds, s.r.o. (dále též „HYPOTÉKOMAT“), se sídlem Jagellonská 2427/19, Praha 3, 130 00, je vlastníkem a provozovatelem internetového portálu www.hypotekomat.cz (dále též „hypotekomat.cz“). Vlastník portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka. Společnost Partners Financial Sevices, a.s., ředitelství Davida Kundrta, se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, je výhradním poradcem, zprostředkovatelem a správcem finančních produktů nabízených na serveru HYPOTÉKOMAT.

II. Charakteristika činnosti Hypotékomatu

HYPOTÉKOMAT působí jako zprostředkovatel mezi makléřem a zájemcem a poskytuje zájemcům a makléřům nabídkový a poptávkový systém finančních produktů. Poskytovatelem finančního produktu je osoba odlišná od HYPOTÉKOMAT i od makléře, jež je při nabídce finančního produktu makléřem vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Zájemce objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné HYPOTÉKOMATEM na internetové stránce hypotekomat.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti HYPOTÉKOMATU, makléře, poskytovatele a zájemců.

III. Pravidla pro používání nabídkového a poptávkového systému

Zprostředkování finančního produktu či zadání poptávky po finančním produktu může realizovat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se registrovala pomocí elektronického formuláře na www.hypotekomat.cz (dále jen „Zájemce“).

Zájemce je oprávněn užívat služeb HYPOTÉKOMATU, tzn. zprostředkování finančního produktu nebo zadání poptávky po finančním produktu prostřednictvím nabídkového a poptávkového systému HYPOTÉKOMAT při splnění obchodních podmínek.

IV. Obecná pravidla prodeje

Společnost HYPOTÉKOMAT organizuje nabídku finančních produktů a řídí začátek, průběh a ukončení zobrazování nabídky finančního produktu. HYPOTÉKOMAT jako organizátor nabídkového a poptávkového systému si vyhrazuje právo změnit termín a trvání nabídky.

V. Provize a náklady spojené se zprostředkováním finančního produktu

Společnosti HYPOTÉKOMAT vzniká nárok na provizi okamžikem uzavření smlouvy o finančním produktu mezi zájemcem a poskytovatelem. Makléř je povinen uhradit HYPOTÉKOMATU provizi za realizovaný obchod. Výše provize je stanovena v smlouvě o spolupráci uzavřené mezi HYPOTÉKOMATEM a makléřem.

VI. Předmět nabídky a poptávky

Předmětem nabídek a poptávek jsou pouze finanční produkty od českých finančních ústavů, které zaměstnanec společnosti HYPOTÉKOMAT zadá do pěti dnů po předložení nabídky makléřem do nabídkového systému portálu www.hypotekomat.cz, nebo které nabídne makléř po zaslání poptávky skrz poptávkový systém portálu www.hypotekomat.cz.

Nabízený finanční produkt je poté prezentováno na www.hypotekomat.cz a na internetových serverech partnerů.

Na portálu hypotekomat.cz je zakázáno nabízet nebo poptávat finanční produkty, jež jsou v rozporu s obecně závaznými právní předpisy nebo jsou proti dobrým mravům nebo vyžadují zvláštní povolení. Dále je zakázáno nabízet nebo poptávat finanční produkty, jejichž inzerování nebo nabídka porušuje práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo jiná práva třetích osob.

VII. Podmínky zprostředkování nabídky

Zprostředkování nabídky se může zúčastnit každý zájemce registrovaný na www.hypotekomat.cz.

VIII. Zprostředkování nabídky

Pokud zájemce v průběhu trvání nabídky učiní objednávku prostřednictvím pravdivého vyplnění všech povinných položek internetového formuláře, bude emailem ze strany HYPOTÉKOMATU vyrozuměn o přijetí objednávky. Následně bude kontaktován makléřem, který se zájemcem dokončí vyřízení finančního produktu, pokud bude zájemce splňovat podmínky stanovené poskytovatelem.

IX. Ochrana osobních údajů

HYPOTÉKOMAT si vyhrazuje právo požádat zájemce o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu, rozeslání souvisejících obchodních nabídek). V takovém případě, bude HYPOTÉKOMAT s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít HYPOTÉKOMAT využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zájemce poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zájemce v konkrétním případě vyplnil či které byly o zájemci získány na základě vyplnění formuláře či v rámci přihlášení na internetových stránkách HYPOTÉKOMAT, byly zpracovány HYPOTÉKOMATEM, makléřem a poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřených smluv, pro účely vnitřních rozborů a analýz, marketingové kampaně a rozesílání obchodních sdělení.

Registrovaná osoba může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách HYPOTÉKOMATU požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

X. Závěrečná ustanovení

Uživatelé nabídkového a poptávkového systému, zájemci, makléři a poskytovatelé při realizaci obchodního případu jsou povinni dodržovat platné zákony a obchodní podmínky HYPOTÉKOMATU. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky HYPOTÉKOMAT odkazují, nejsou pod kontrolou HYPOTÉKOMATU, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. HYPOTÉKOMAT zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím hypotekomat.cz. HYPOTÉKOMAT si vyhrazuje právo měnit jednostranně obchodní podmínky.

Hypotékomat nabízí jen prověřené hypotéky od důvěryhodných a spolehlivých finančních institucí. Našimi partnery jsou především:

  • Česká spořitelna
  • MONETA Money Bank
  • Komerční banka
  • mBank
  • UniCredit Bank
  • Raiffeisenbank
  • Hypoteční banka